ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Чулуут сумын Засаг даргын Тамгын газарт Монгол улсын хууль тогтоомж, төр засгийн шийдвэрийг мөрдүүлж хэрэгжүүлэх, нийт ажилтнуудын ажил үүргийг оновчтой зохион байгуулж, эвсэг бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлэн, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэн, хариуцлагыг өндөржүүлж, байгууллагын дотоод ажлыг эмх цэгцтэй, шуурхай байлгах, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглан, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, эрх үүрэг, хариуцлагыг бий болгоход оршино.